آدرس :

انبار ۲ تهران سعید آباد شهریار
کارخانه احمد اباد مستوفی

ایمیل:

naeinistone@yahoo.com
info@kalayesakhtemani.ir

شبکه اجتماعی:

INSTAGRAM

TELEGRAM

تلفن :

7647638 0912
26322465 021